55concept

Wouter Kroezen

Rijksstraatweg 37A,

7384AB Wilp

Tel: +31 (0) 651585625

info@55concept.nl

KvK-nummer: 67045006

Btw-identificatienummer: NL171927217B01

Terms & Conditions

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, en/of diensten door 55concept worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en 55concept; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Dag: kalenderdag; Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen 55concept en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 55concept en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 55concept en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 55concept voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij 55concept zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk digitaal worden toegezonden.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden 55concept niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 55concept langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 55concept passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch gaat betalen, zal 55concept daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. 55concept kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 55concept op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. 55concept zal uiterlijk bij levering van het product en of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van 55concept waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen(bij vintage producten geldt de margeregeling en word er geen BTW beschreven van het product, alle prijzen zijn inclusief btw), voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 55concept mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als 55concept hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 7 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit via een e-mail binnen de bedenktermijn of op andere ondubbelzinnige wijze aan 55concept.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van 55concept. Dit hoeft niet als 55concept heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door 55concept verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als 55concept niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als 55concept aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

1. 55concept stuurt na ontvangst van de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze, onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. 55concept vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door 55concept in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij 55concept aanbiedt het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. 55concept gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft 55concept de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 9 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

55concept kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als 55concept dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 1. Producten die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 

ARTIKEL 10 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd

2. Op de in het aanbod genoemde prijzen van producten is de standaard margeregeling van toepassing. Deze belastingregeling geldt voor gebruikte producten. De btw wordt berekend over de marge tussen inkoop en verkoop. Al onze prijzen zijn inclusief btw, maar worden niet vermeld op de factuur. De margeregeling wordt als volgt vermeld op de factuur: Prijzen inclusief btw volgens de margeregeling gebruikte goederen.

 

ARTIKEL 11 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

1. 55concept staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, met inachtneming van de leeftijd van de producten en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING

1. 55concept zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan 55concept kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 55concept geaccepteerde bestellingen binnen 5 werkdagen uitvoeren na betaling, tenzij een andere betalingstermijn en of leveringstermijn is overeengekomen. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal 55concept het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 55concept tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan 55concept bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 13 – BETALING

1. De betaling dient 3 dagen na bestelling in de webwinkel voldaan te zijn, tenzij de bestelling afgehaald of onder rembours verzonden wordt. In deze gevallen dient de betaling bij levering voldaan te worden

 

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

1. 55concept beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 4 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 55concept ovv naam, adres, woonplaats en factuurnummer. 3. Bij 55concept ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 55concept binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 15 – Nederlands Recht en Sanctie Landen

1. 55concept valt onder het Nederlands recht en kopers bij 55concept erkennen dit De Sancties van de Europese Unie worden door kopers erkend en zij zullen niet in strijd met deze sancties handelen

 

ARTIKEL 16- Nieuwsbrief

Door zich te registreren geven klanten automatisch toestemming tot het ontvangen van een nieuwsbrief door 55concept. Dit kan stop gezet worden door op de hoofdpagina het e- mail adres in te voeren bij Nieuwsbrief en dan op afmelden te klikken.