Leveringsvoorwaarden

LEVERTIJD 1.

55concept zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan 55concept kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 55concept geaccepteerde bestellingen binnen 5 werkdagen uitvoeren na betaling, tenzij een andere betalingstermijn en of leveringstermijn is overeengekomen. indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal 55concept het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 55concept tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan 55concept bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

KOSTEN

1. De betaling dient 3 dagen na bestelling in de webwinkel voldaan te zijn, tenzij de bestelling afgehaald of onder rembours verzonden wordt. In deze gevallen dient de betaling bij levering voldaan te worden (contant of via Smartpin). Bij bank overboeking dient het bedrag voor verzending voldaan te zijn.